Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Do zadań Rady Szkoły Doktorskiej należy w szczególności:

  1. opiniowanie zasad funkcjonowania szkoły doktorskiej;
  2. dbałość o zapewnienie wysokiej jakości przygotowywanych rozpraw doktorskich;
  3. wyrażanie opinii w sprawie regulaminu szkoły doktorskiej;
  4. dbałość o wysoką jakość procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej, w szczególności wyrażanie opinii w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji;
  5. wyrażanie opinii dla senatu w sprawach dotyczących kształcenia doktorantów, w tym w sprawie programów  kształcenia  oraz w  sprawie kwalifikacji nauczycieli akademickich prowadzących kształcenie w szkole doktorskiej;
  6. określanie wytycznych oraz zasad przygotowania indywidualnego planu badawczego doktorantów;
  7. ustalanie zasad i kryteriów przeprowadzania oceny śródokresowej  w porozumieniu dziekanami oraz radami naukowymi dyscyplin właściwymi dla dyscyplin objętych kształceniem w szkole doktorskiej.

(źródło – Statut UAM § 78):

Skład Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Skip to content